Mini-MBA

Tổng quan Chương trình Mini-MBA JBMC

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC MINI-MBA JBMC

Mục tiêu Chiến lược giai đoạn 2020 - 2030: Tổ chức 500 khóa Training & Hội thảo chất lượng cao, với 5.000 Học viên tốt nghiệp Chương trình Mini-MBA JBMC.
Chứng nhận tốt nghiệp Chương trình Mini-MBA JBMC được bản sao tag heuer trao cho Người tham gia đủ 8 khóa Training & Hội thảo JBMC.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC