Mini-MBA

9 Ưu điểm của Chương trình Mini-MBA JBMC

Thương hiệu Chương trình Uy tín

Thương hiệu Uy tín của Chương trình Mini-MBA JBMC được dựng xây bởi sự quy tụ 3 nhóm: Thương hiệu Sản phẩm, Thương hiệu Công ty và Thương hiệu Cá nhân của Đội ngũ Giảng viên, Chuyên gia, Cố vấn JBMC.
Certificate của mỗi Chuyên đề và Chứng nhận tốt nghiệp Chương trình Mini-MBA được cấp bởi Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam - VCCI Đà Nẵng và JBMC.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC