Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BÁN HÀNG THÀNH CÔNG

10 nhóm Kỹ năng Cốt lõi trong Hoạch định & Thực thi Kế hoạch Bán hàng.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC