Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

KIỂM TOÁN NỘI BỘ, KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO. Chia sẻ Kinh nghiệm từ Chuyên gia hơn 25 năm trong nghề Tài chính – Kế toán – Kiểm toán.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC