Giới thiệu

Đổi mới

JBMC mang Đổi mới hữu hiệu đến cho Khách hàng. Đổi mới gồm Tư duy sáng tạo và khác biệt, kèm theo chuỗi Hành động ứng dụng hợp lý Tư duy mới nhằm Nâng cao Hiệu quả Hoạt động Doanh nghiệp.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC